Singleton Entertainment Presents A Toast To Urban Music Executives June 27, 2012 - foxxmedia