Frank Charles Birthday Celebration September 29 2014 - foxxmedia